จุดเริ่มต้นเกิดจากแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มีทางเลือกในการครอบครองที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนและครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่โควิดระบาด บริษัทฯ จึงได้พัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ทั้งคำนึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า เหมาะสำหรับกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแก่ลูกบ้าน

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของทีมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว คอนโดและวิลล่าตากอากาศ และเตรียมที่จะเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อีกในเร็วๆนี้ ซึ่งได้คัดเลือกทำเลที่ดีเยี่ยมในแต่ละโครงการมาเพื่อความคุ้มค่าในการอยู่อาศัยและการลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเป็นอยู่ สังคมที่ดีให้แก่ลูกบ้าน เพื่อนบ้าน และรวมถึงพนักงานของบริษัทฯทุกคน

 

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจอื่นในเครือ ไฮไลฟ์ กรุ๊ป (เชียงใหม่)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • บริษัท ไฮไลฟ์ แอสเซท จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบกิจการรับซื้อ ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารชุด ฯ
  • บริษัท ไฮไลฟ์ พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 201 ล้านบาท ประกอบกิจการขายสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มโรงแรมฯ

ธุรกิจบริการระหว่างประเทศ

  • บริษัท ไฮไลฟ์ ไอบีซี จำกัด ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ประกอบกิจการบริการด้านการเงิน กฎหมาย ฯ

ธุรกิจการเงิน

  • บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมแนจเม้นท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบกิจการด้านการเงิน ปรับโครงสร้างหนี้เสีย ฯ (Website : https://pinnacle-amc.co.th/)

ธุรกิจเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  • บริษัท ดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน  42 ล้านบาท ประกอบกิจการ และจำหน่ายหน้ากากอนามัย N95 ภายใต้ชื่อ "Dr. Hygiene"  (Website : https://drhygiene.co.th/)

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  • บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบกิจการแปรรูปผักและผลไม้ ฯ  (Website : www.hylifeglobalfood.co.th)